Konkurs fotograficzny

 

"Atmosfera - hydrosfera - litosfera"

______________________________

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Łódzki oraz Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu działające na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
 2. Temat konkursu brzmi : „Atmosfera - hydrosfera - litosfera”
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych zjawiskami atmosferycznymi i hydrologicznymi. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów : I etap pt. „ zdjęcie miesiąca” - rozstrzygany w każdym miesiącu
  (z wyjątkiem lipca i sierpnia) oraz II etap pt. „zdjęcie roku” podczas którego ze „zdjęć miesiąca” wyłonionych w I etapie wybrane zostanie zdjęcie roku.
 5. Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 3 fotografie w miesiącu (data wykonania fotografii nie jest istotna, liczy się data zgłoszenia fotografii).
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik osobiście wykonał zgłoszone zdjęcia i posiada do nich pełne prawa autorskie. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii.
 7. Dopuszczalna jest cyfrowa obróbka zdjęcia z wyjątkiem tworzenia kolaży fotograficznych.
 8. Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: nazwisko i imię autora, numer zdjęcia, np. Kowalski_Jan_2_tytul zdjęcia (np. wir wodny, pejzaż z jeziorem, wodospad, źródło, powódź, chmura, barwa nieba, opad, halo, rosa, zachód Słońca itd.). Organizatorzy konkursu zastrzegają, że pliki opisane w inny sposób nie będą dopuszczone do konkursu.
 9. Wraz z fotografią należy obowiązkowo przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIA (do pobrania tutaj)
 10. Fotografie powinny być przekazane Organizatorowi konkursu, od 1 do 15 dnia każdego miesiąca
  (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w formie plików JPG (bez kompresji) lub tif o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) na adresfoto.meteo.wng@gmail.com
 11. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zostały wykonane wbrew zasadom etycznym. Fotografie, na których będą naniesione dodatkowe znaki, np. daty, nazwisko autora nie będą dopuszczone do konkursu.
 12. W I etapie głosować mogą wszyscy zainteresowani konkursem – głosowanie będzie możliwe za pośrednictwem strony internetowej Geomonitoringu, na której będzie dostępna przez cały miesiąc galeria zdjęć przysłanych na konkurs na „zdjęcie miesiąca”. Adres strony: geomonitoring.geo.uni.lodz.pl
 13. Głosowanie na „zdjęcie miesiąca” rozpoczyna się od 17 dnia każdego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po 17 dniu gdu jest on wolny od pracy) i trwa do końca miesiąca, ogłoszenie wyników następuje 3 dnia kolejnego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po 3 gdy jest on wolny od pracy)..
 14. W II etapie konkursu oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Jury wybierze ponadto spośród wszystkich nadesłanych fotografii - zdjęcie w kategorii „ odkrycie roku”
 15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Geomonitoringu, stronie Koła Naukowego Geomonitoringu (http://geomonitoring.geo.uni.lodz.pl) oraz na stronie Koła w serwisie społecznościom Facebook (www.facebook.com/KoloNaukoweGeomonitoringu) 3 dnia miesiąca dotyczy to etapu I. Rozstrzygnięcie etapu II nastąpi w marcu 2017 roku podczas obchodów Światowego Dnia Meteorologii.
 16. Przewiduje się nagrody
 17. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Konkursu oraz
  z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację zgłoszonych do konkursu fotografii (wraz z imieniem i nazwiskiem Autora oraz jego miejscem nauki) w Internecie i innych mediach, mającą na celu popularyzację i promocję konkursu oraz Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

 

 


pp