Konkurs fotograficzny

 

"Dzika fauna i flora"

______________________________

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Łódzki oraz Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu działające na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – będąc jednocześnie Współorganizatorem Konkursu.
 2. Temat konkursu brzmi : „Dzika Fauna i Flora”
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych środowiskiem naturalnym. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. Konkurs trwa od 1 czerwca 2017 do 28 lutego 2018 r. i składa się z dwóch etapów : Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 3 fotografie w miesiącu (data wykonania fotografii nie jest istotna, liczy się data zgłoszenia fotografii).Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie trzy fotografie w miesiącu (data wykonania jest nieistotna, liczy siędata zgłoszenia fotografii)
  1. I etap pt. „ zdjęcie miesiąca” - rozstrzygany w każdym miesiącu również w okresie wakacyjnym,
  2. II etap pt. „zdjęcie i odkrycie roku”. - W II etapie specjalnie powołane jury ze wszystkich nadesłanych zdjęć wybierze 3 najlepsze zdjęcia w kategorii „zdjęcie roku”. Dodatkowo ze „zdjęć miesiąca” jury wybierze jedną fotografię nadając jej tytuł „odkrycia roku”
 5. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie trzy fotografie (nie liczy się data wykonania zdjęcia tylko data jego zgłoszenia)
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik osobiście wykonał zgłoszone zdjęcia i posiada do nich pełne prawa autorskie. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii.
 7. Dopuszczalna jest cyfrowa obróbka zdjęcia z wyjątkiem tworzenia kolaży fotograficznych.
 8. Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: nazwisko i imię autora, numer zdjęcia, np. Kowalski_Jan_2_tytul zdjęcia (np. motyl, sarna, grąd, las świerkowy, żuraw, sasanka itd.). Organizatorzy konkursu zastrzegają, że pliki opisane w inny sposób nie będą dopuszczone do konkursu.
 9. Wraz z fotografią należy obowiązkowo przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIA (do pobrania tutaj)
 10. Fotografie powinny być przekazane Organizatorowi konkursu, od 1 do 15 dnia każdego miesiąca w formie plików JPG (bez kompresji) lub tif o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) na adres: foto.meteo.wng@gmail.com
 11. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zostały wykonane wbrew zasadom etycznym. Fotografie, na których będą naniesione dodatkowe znaki, np. daty, nazwisko autora nie będą dopuszczone do konkursu.
 12. W I etapie głosować mogą wszyscy zainteresowani konkursem – głosowanie będzie możliwe za pośrednictwem strony internetowej Geomonitoringu, na której będzie dostępna przez cały miesiąc galeria zdjęć przysłanych na konkurs na „zdjęcie miesiąca”. Adres strony: geomonitoring.geo.uni.lodz.pl
 13. Głosowanie na „zdjęcie miesiąca” rozpoczyna się od 17 dnia każdego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po 17 dniu gdy jest on wolny od pracy) i trwa do końca miesiąca, ogłoszenie wyników następuje 3 dnia kolejnego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po 3 gdy jest on wolny od pracy)..
 14. W II etapie konkursu oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Geomonitoringu, stronie Koła Naukowego Geomonitoringu (http://geomonitoring.geo.uni.lodz.pl) oraz na stronie Koła w serwisie społecznościom Facebook  (www.facebook.com/KoloNaukoweGeomonitoringu)oraz na stronie Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego -http://fundacjaul.pl3go dnia miesiąca - dotyczy to etapu I  Konkursu. Rozstrzygnięcie etapu II nastąpi w marcu 2017 roku podczas obchodów Światowego Dnia Meteorologii.
 16. Przewiduje się następujące nagrody:Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Konkursu.
  1. - „zdjęcie miesiąca” – dyplom oraz ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej,
  2. - „zdjęcie roku” – dyplom, ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej oraz niespodzianka dla trzech nagrodzonych prac,
  3. - „Odkrycie roku” – dyplom, ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej, półroczna prenumerata czasopisma „National Geographic Polska” oraz niespodzianka.
 17. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Konkursu

Uczestnik Konkursu Przyjmując warunki Regulaminu wyraża zgodę na:
- przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zmianami),
- udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji, uprawniającej do korzystania przez czas nieograniczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami w tym przede wszystkim techniką drukarską, wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, publikacji na stronach internetowych Organizatorów, na profilach społecznościowych Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 LINK DO STRONY GŁOSOWANIA


pp