Lapońskie impresje

Piotr Czubla

______________________________

 

Sympozjum Terenowe Perybałtyckiej Grupy Roboczej INQUA w północnej Finlandii i Norwegii

W dniach 12 – 17 czerwca 2011 roku odbyło się Sympozjum Terenowe Perybałtyckiej Grupy Roboczej INQUA w północnej Finlandii i Norwegii. Hasłem przewodnim sympozjum było: „Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine Zone” (Późnoplejstoceńskie osady glacigeniczne od centralnej części skandynawskiej czaszy lodowej po strefę moren końcowych młodszego dryasu).

Sympozjum zostało zorganizowane przez:

  • Fińską Służbę Geologiczną (Geological Survey of Finland)
  • Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Oulu, Finlandia (University of Oulu, Institute of Geosciences)
  • Perybałtycką Grupę Roboczą INQUA (INQUA Peribaltic Working Group).

W obradach i w wyjeździe terenowym uczestniczyło w sumie 49 uczestników z 10 krajów – Estonii, Finlandii, Holandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji i Szwecji. Najliczniejsza była ekipa rosyjska. W skład polskiej delegacji wchodziły cztery osoby, w tym troje badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego (dr D. Dzieduszyńska, dr J. Petera-Zganiacz i dr P. Czubla) oraz jeden przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego – dr P. P. Woźniak. Polską ekipę uzupełniała dr E. Kalińska reprezentująca jednak tym razem Estonię, co było związane ze stażem, odbywanym przez nią na Uniwersytecie w Tartu.

Tematyka sympozjum dotyczyła głównie zagadnień glacjalnych w północnej i środkowej Europie. Organizatorzy włączyli jednak do programu nie tylko odsłonięcia niewątpliwie interesujących osadów plejstoceńskich i holoceńskich, ale przedstawili także inne fascynujące stanowiska, jak np. czynną kopalnię złota, proterozoiczne tillity na norweskim wybrzeżu Morza Barentsa, skansen kultury ludu Saami (Lapończycy)…. Udział w Sympozjum stanowił również niepowtarzalną okazję do zapoznania się z arktyczną przyrodą.

 


pp