Kierunek Geomonitoring

______________________________

Rekrutacja

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 354
Podjęta na 19 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 2014-05-12. W sprawie: zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2015/2016.

______________________________

Informacje o kierunku

Opis kierunku
plik pdf

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 510
Podjęta na 29 posiedzeniu roboczym z dnia 2015-06-15
W sprawie: Zmiany uchawły nr 465 Senatu UŁ w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia "Geomonitoring" na Wydziale Nauk Geograficznych

Efekty kształcenia wraz z matrycą
plik pdf

______________________________

Program studiów

Nabór 2019/2020
Nabór 2018/2019
Nabór 2017/2018

______________________________

Plan zajęć

Plan zajęć w roku akademickim 2016/2017

______________________________

Regulamin studiów

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim
Aneks do regulaminu studiów (Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych)

______________________________

Odpłatności za studia

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 379
Podjęta na 21 roboczym posiedzeniu z dnia 2014-09-22.
W sprawie: zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Z dnia 2014-05-19.
W sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Z dnia 2014-09-26.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru wniosku i decyzji w sprawach ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Z dnia 2014-10-28.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Z dnia 2014-10-28.
W sprawie: wzorów wniosku i decyzji w sprawie ulgi w opłatach za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim, decyzji o wyrażeniu zgody na uiszczenie w ratach opłaty za powtarzanie określonych zajęć lub za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów i określenia terminów i wysokości rat oraz wniosku i decyzji w sprawie zwrotu opłaty za kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim.

Informacje o innych opłatach i numerach kont bankowych

______________________________

Pomoc materialna

Informacje w Centrum Obsługi Studenta

______________________________

Pliki do pobrania

Wniosek o ulgę w opłatach za zajęcia dydaktyczne (studia doktoranckie)
Podanie o warunkowe zaliczenie roku
Podanie o wyznaczenie dodatkowego terminu zaliczenia lub egzaminu
Upoważnienie do odbioru dokumentów
Wniosek o przyznanie urlopu
Wniosek o udzielenie zgody na powtarzanie roku
Wniosek o zwrot opłaty


pp