Konkurs fotograficzny

 

"Trzy żywioły - ziemia, woda,

 

powietrze"

______________________________

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

KONKURS FOTOGRAFICZNY – EDYCJA IX
"Trzy żywioły - ziemia, woda, powietrze”


Organizator

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział ŁódzkiStudenckie Koło Naukowe Geomonitoringu działające na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Tematyka

Temat bieżącej edycji Konkursu Fotograficznego dotyczy trzech żywiołów: ziemi, wody oraz powietrza. Na konkurs mogą zostać zgłoszone zdjęcia przedstawiające krajobrazy oraz zjawiska tych żywiołów zachodzące w obrębie geosfery powłoki ziemskiej.

 

Czas trwania i podział
1. Konkurs trwa od 1 lipca 2022 do 28 lutego 2023 roku.

2. Konkurs podzielony jest na dwie części:
- pierwsza część obejmuje 8 etapów miesięcznych i trwać będzie od 1 lipca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
- druga część marzec 2023 roku.
3. Finał odbędzie się w marcu 2023 roku w dniu obchodów Światowego Dnia Meteorologii.

 

Uczestnictwo
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, potwierdzoną w formularzu zgłoszeniowym.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy organizatorów i współorganizatorów, a także sponsorów i fundatorów nagród. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin osób, o których mowa powyżej tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo.
4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik osobiście wykonał zdjęcia i posiada do nich pełne prawa autorskie. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii.
5. Uczestnik Konkursu przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zmianami).
6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji, uprawniającej do korzystania przez czas nieograniczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami w tym przede wszystkim techniką drukarską, wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, publikacji na stronach internetowych Organizatorów, na profilach społecznościowych Organizatorów.

 

Zasady zgłaszania uczestnictwa.
1. Plik ze zdjęciem należy przesłać w formacie jpg wraz z formularzem zgłoszeniowym w formacie pdf. FORMULARZ ZGŁOSZENIA (do pobrania tutaj)
2. Plik ze zdjęciem należy przesłać drogą elektroniczną pod adres foto.meteo.wng@gmail.com w ciągu pierwszych dwóch tygodni każdego miesiąca w nieprzekraczalnym terminie do 14 dnia każdego miesiąca.

3. Zdjęcie które brało udział w jednym etapie, nie może brać udziału w pozostałych dziewięciu etapach.
4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden plik z jednym zdjęciem w każdym z dziesięciu etapów Konkursu.
5. Data wykonania jest nieistotna, liczy się data zgłoszenia zdjęcia w poszczególnych dziesięciu etapach Konkursu.
6. Zdjęcie powinno mieć minimum 2000 pikseli wzdłuż długiej krawędzi.
7. Niedopuszczalna jest wszelkiego rodzaju obróbka przesyłanych zdjęć.
8. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zostały wykonane wbrew zasadom etycznym. Fotografie, na których będą naniesione dodatkowe znaki, np. daty, nazwisko autora nie będą dopuszczone do konkursu.

 

Przebieg głosowania w I części Konkursu.
1. Zdjęcia zgłoszone w każdym z etapów Konkursu będą publikowane w galerii pod adresem: geomonitoring.geo.uni.lodz.pl.
2. Zdjęcia w galerii będą posiadały tylko numer.

3. W głosowaniach w etapach miesięcznych mogą brać udział wszyscy zainteresowani.
4. Głosujący podczas każdego głosowania miesięcznego, będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybrane przez siebie zdjęcie.
5. Zdjęcie, które otrzyma podczas głosowania największą liczbę punktów zdobywa nagrodę miesiąca.
6. Głosować będzie można w każdym z ośmiu etapów od 16 dnia każdego miesiąca do północy ostatniego dnia miesiąca.

 

Przebieg głosowania w II części Konkursu.
1. Druga część Konkursu odbędzie się w marcu 2023 roku.

2. W części tej powołane przez organizatorów Jury dokona wyboru:
a. jednego zdjęcia jako „Zdjęcie Roku” spośród 8 zdjęć miesiąca wyłonionych w głosowaniach internetowych I części Konkursu.
b. trzech najlepszych zdjęć w tym jednego jako „Odkrycie Roku” z pośród pozostałych nadesłanych zdjęć biorących udział w głosowaniach internetowych.
3. Jury będzie składać się z minimum trzech osób.
4. Każdy z członków jury w przypadku każdego głosowania będzie przydzielać zdjęciom punkty według następującej wartości:
a. 1 miejsce - 10 pkt.,
b. 2 miejsce - 9 pkt.,
c. 3 miejsce - 8 pkt.,
d. 4 miejsce - 7 pkt.,
e. 5 miejsce - 6 pkt.,
f. 6 miejsce - 5 pkt.,
g. 7 miejsce - 4 pkt.,
h. 8 miejsce - 3 pkt.,
i. 9 miejsce - 2 pkt.,
5. Decyzje jury są ostateczne.

 

W konkursie przewidziane są nagrody niespodzianki.

 

Wyniki

 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Geomonitoringu, stronie Koła Naukowego Geomonitoringu (http://geomonitoring.geo.uni.lodz.pl) ,oraz na stronie Koła w serwisie społecznościom Facebook (www.facebook.com/KoloNaukoweGeomonitoringu).
2. Wyniki każdego z dziesięciu etapów I części Konkursu publikowane będą do 3 dnia w miesiącu następującym po głosowaniu.
3. Wyniki i rozstrzygnięcie części II nastąpi podczas uroczystości z okazji obchodów Światowego Dnia Meteorologii.

 

Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 


pp